Home Klantcases Zoek

Zoekresultaten klantcases

  • Sectoren

  • Categorie

  • Klantnaam

Waterschap Rivierenland besteedt generieke IT uit aan Open Line

0
Waterschap Rivierenland besteedt generieke IT uit aan Open Line

Waterschap Rivierenland is het eerste Nederlandse waterschap dat de complete generieke IT-infrastructuur outsourcet. Een uitgebreide marktconsultatie en een intensief selectieproces leidde tot een tienjarige overeenkomst met IT-dienstverlener Open Line. Daarnaast werden ook aanpassingen doorgevoerd in de interne organisatie van het waterschap.

Waterschap Rivierenland is één van de 21 Nederlandse waterschappen en behoort tot de top drie van het land. “Wij zijn met ruim duizend medewerkers actief in het gebied tussen de grote rivieren Rijn, Maas en Waal, en daarnaast de Linge. Onze regio loopt van de Duitse grens tot Dordrecht,” legt Richard Bremer, CIO bij Waterschap Rivierenland uit. “De drie belangrijkste taken van een waterschap zijn het beschermen tegen wateroverlast, het zuiveren van afvalwater en het peilbeheer. Dat laatste komt erop neer dat het beschikbare water goed wordt verdeeld in ons verzorgingsgebied.”

Bremer begon in 2017 als CIO bij het waterschap. “Ik startte na mijn aantreden met een onderzoek naar de volwassenheid van de IV/IT-organisatie. Hieruit bleek dat onze informatievoorziening, en dan met name de IT, kwetsbaarheden kende”, geeft de CIO aan. Dit terwijl een waterschap te maken heeft met tal van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. “Zo vereist de klimaatontwikkeling dat we steeds sneller en adequater moeten kunnen reageren op extreme weersomstandigheden,” legt Bremer uit. Het waterschap werkt proactief mee met de energietransitie met als ambitie om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Bremer: “Ook komen er steeds meer en steeds sneller wetten en regels op ons af waar we aan moeten voldoen. En stellen burgers en bedrijven terecht eisen aan de dienstverlening van het waterschap. En worden we steeds afhankelijker van technologie, en met name de IT wordt steeds complexer. Ook neemt het aantal cyberdreigingen toe.” Tot slot heeft ook een waterschap enerzijds te maken met een relatief grote uitstroom van de babyboomgeneratie en anderzijds een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt.

Bremer liet een sourcingstrategie ontwikkelen, met als belangrijk resultaat de outsourcing van de generieke IT-infrastructuur. Een externe organisatie zou de servers, databases en netwerken beter kunnen onderhouden. De wens was daarbij het hele pakket, inclusief het eigendom van deze IT-infrastructuur, uit te besteden. Bremer: “We wilden de kwetsbaarheid, onder meer veroorzaakt door de toenemende cyberdreigingen, verminderen. Daarnaast willen we profiteren van de schaalgrootte van een dienstverlener. Het is, bijvoorbeeld, voor een waterschap duur om zelf een uitwijkvoorziening optimaal in te richten.” Tot slot was de intentie om de wendbaarheid van de organisatie te verhogen. “Ontwikkelingen gaan snel, zowel maatschappelijk als puur op het gebied van IT. Daar wil je direct op kunnen reageren.”

Het voorbereidende proces

Waterschap Rivierenland is een pionier. “We zijn het eerste waterschap dat de volledige generieke IT-infrastructuur uitbesteedt aan een externe partij,” vertelt Bremer.

Toen de sourcingstrategie eenmaal was bepaald, begon het zorgvuldige proces dat uiteindelijk tot de uitbesteding heeft geleid.

Eerst voerden Bremer en zijn team gesprekken met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, en het Shared Service Center van Binnenlandse Zaken over de mogelijkheden van uitbesteding. Op basis van de informatie die tijdens de gespreken werd verzameld werden voorbereidingen getroffen voor de outsourcing aan een externe partij.

“Dat gebeurde langs twee lijnen”, geeft Bremer aan. Ten eerste startte een marktoriëntatie als onderdeel van een Europese aanbesteding via het concept van een concurrentie gerichte dialoog en daarnaast speelde het voorbereiden van de interne organisatie. Het was al snel duidelijk dat een aantal mensen in de organisatie bij een uitbesteding een andere rol zou krijgen. “We hebben veel tijd uitgetrokken voor het laten landen van onze strategie.” Er werd bij het waterschap onder meer een regie-organisatie opgezet. “Dat team is nieuw”, geeft de CIO aan. “Ik wilde de eigen professionaliteit van de interne dienstverlening verhogen en de leveringsprocessen verzakelijken.”

De selectie van de partner

Het waterschap ging bij de selectie van de outsourcingpartner niet over één nacht ijs, herinnert Roland Kieboom, COO bij Open Line zich. “We zijn meer dan een jaar intensief met elkaar in gesprek geweest.” Het begon met een marktconsultatie, vervolgens werd een RFI opgesteld, die werd gevolgd door een aantal intensieve dialoog- en verdiepingssessies. “Tijdens die sessies werd de uitvraag voor beide partijen steeds scherper, mede door inhoudelijke sessies met de architecten en de businesskant van het waterschap.”

Bremer beaamt dit. “We formuleerden een pakket wensen en eisen voor de overgebleven vier kandidaten, die daarop konden reageren. Dit leidde tot goede gesprekken waarin we alle mogelijke aspecten samen onderzochten. Zo was een van onze vragen ‘wat zouden jullie zelf in ons geval doen?’”. Op deze manier kregen we een goed beeld van bewezen best practices die momenteel een haalbaar ambitieniveau bepalen bij een uitbesteding. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben elkaar op die manier goed leren kennen. Kieboom: “Je vraag elkaar eigenlijk ten huwelijk, je moet echt goed bij elkaar passen.”

Op basis van deze uitgebreide gedachtenuitwisseling won Open Line de deal. Bremer geeft aan daarmee heel blij te zijn. ”Qua organisatie past Open Line goed bij ons.” Kieboom stelt dat Waterschap Rivierenland als organisatie goed aansluit op de cultuur en ambitie van Open Line. “We werken graag in omgevingen waar de IT maatschappelijke impact heeft. Denk daarbij naast Waterschappen aan gemeentes, zorginstellingen en logistieke organisaties.” Naast Waterschap Rivierenland werkt Open Line intensief samen met nog twee andere waterschappen die hun beheer gedeeltelijk hebben uitbesteed.

De match ging echter verder dan de goede culturele fit. Kieboom: “We snappen de business van een waterschap goed. Belangrijk is te onderkennen wat de momenten van de waarheid zijn voor een waterschap en welke consequenties dat heeft voor de IT-organisatie.” Daarnaast bood Open Line ook technisch een hele goede invulling. “In ons aanbod kan het waterschap in heel korte tijd voldoen aan de door henzelf gestelde doelstellingen onderliggend aan de uitbesteding.” Bremer is het daarmee eens. “De keuzes die wij maakten bij de inrichting van onze omgeving sluiten aan bij de manier waarop Open Line omgevingen inricht. Dat maakt de overgang kleiner.”

De uitvoering

De daadwerkelijke samenwerking tussen Open Line en Waterschap Rivierenland is inmiddels gestart. Bremer: “We opereren daarbij volgens het ‘lift and shift’ principe. De data en applicaties uit ons rekencentrum worden als het ware opgepakt en bij Open Line neergezet.” Dit geschiedt in twee stappen: de eerste fase betreft het een-op-een overzetten van de omgeving. In de tweede fase vindt de daadwerkelijke transformatie plaats. Kieboom: “In deze fase van ‘continu verbeteren’ komen wij op basis van de gewenste Open Line (beheer)standaarden en best practices tot een aantal verbeter- en optimalisatieprojecten. Alles met als doel te komen tot de best mogelijke aansluiting op de door Waterschap Rivierenland gedefinieerde ambities.”

Die migratie zal half oktober afgerond zijn, vertelt de COO van Open Line, “nu lopen de nodige voorbereidingen. We nemen er samen de tijd voor, om op de afgesproken datum snel en efficiënt de laatste migratiestap te kunnen uitvoeren en de IT van Waterschap Rivierenland als managed dienst te gaan leveren.”

In de praktijk zal door Open Line veel beheer en ondersteuning remote worden uitgevoerd. “Het specialistische klantteam dat verantwoordelijk is voor de samenwerking met de twee andere waterschappen verzorgt ook de dienstverlening aan het Waterschap Rivierenland.”

Open Line brengt kritische zorgapplicatie naar de cloud

0
Open Line brengt kritische zorgapplicatie naar de cloud

T-dienstverlener pioniert succesvol met klant en leverancier

In een medische omgeving is het van belang dat informatie eenvoudig en veilig te raadplegen is door zorgprofessionals. Daar is een archiefsysteem voor nodig. Een Vendor Neutral Archive (VNA) biedt die oplossing. Dit is een archiefsysteem waarbij men kiest om naast medische, ook niet medische beelden en documenten centraal op te slaan.
Zoals veel applicaties als SaaS-dienst worden aangeboden, zo kan ook een VNA ‘uit de cloud’ voordelen bieden. De applicatie staat dan niet on-premise bij de zorginstelling. Het wordt als cloud-dienst door de IT-dienstverlener geleverd.

Overstap naar SaaS

Vaak wordt in casestudy’s belicht wat de impact is voor bedrijven als ze overstappen op SaaS- of Cloud-services. Voor ondernemingen die de schakel vormen tussen leveranciers en eindklanten, IT-partners zoals Open Line, is de omschakeling echter ook een forse stap. De reis die een IT-dienstverlener daarbij maakt belichten we in deze tekst. Deze casestudy schetst hoe de samenwerking tussen de gebruikersorganisatie (Maastro), de leverancier van het VNA (Hyland) en de implementerende partij (Open Line) verliep.

Open Line

Open Line is als IT-dienstverlener actief op het gebied van cloud. Wat de onderneming eerder nog niet deed, is het functioneel beheren van kritische zorgapplicaties voor het primaire zorgproces van patiënten. Waar het voorheen over infrastructuur, netwerken en technisch beheren ging, moest het team, inmiddels bestaande uit acht medewerkers, zich nu verdiepen in datastromen in de kliniek en het proces van bestralen.

Als IT-dienstverlener is Open Line gewend om ‘in control’ te zijn bij alles dat geleverd wordt. Techniek bestaat uit enen en nullen, is voorspelbaar, flexibel en schaalbaar, heette het terecht. Bij het leveren van VNA-dienstverlening ligt het anders.
Het VNA is een cruciale IT-component binnen het primaire bedrijfsproces van een zorgaanbieder. Dat vergt ook een andere manier van denken in commerciële zin dan veel IT-partners gewend zijn: de kosten moeten in relatie staan tot de inkomsten (vergoedingen) die aan een patiënt te relateren zijn. Daar hoort een prijsmodel bij dat hierop aansluit.

De start

Voor de medewerkers van het eerste uur in het Open Line-team was het project in eerste instantie pionieren. Open Line bevond zich als dienstverlener op onontgonnen terrein. Gelukkig waren er trainingen en congressen waardoor medewerkers snel kennis opbouwden. Tevens had een van de medewerkers een achtergrond in de wereld van PACS en VNA.

Met name leverancier Hyland speelde een rol. Zij stelde niet alleen online cursussen ter beschikking, maar gaf ook op locatie uitgebreide training.

Een van de medewerkers van Open Line bezocht in China een conferentie over medische beeldvorming en mocht daar ervaren hoeveel mensen wereldwijd bezig zijn met het optimaliseren van technologie voor medische beeldvorming en verwerking.

Misschien wel het belangrijkste was echter de tijd die de medewerkers van Open Line doorbrachten bij eindklant Maastro, om te werken met de applicatie vanuit medisch perspectief.

De impact

Zoals hierboven beschreven, heeft het VNA een cruciale rol in zorgprocessen. Als dit niet werkt kunnen afdelingen hun opdracht niet uitvoeren. Dan worden bestralingen on-hold gezet. Het mooie van deze cloud-oplossing is, dat Maastro profiteert van de mogelijkheden van dit VNA in vergelijking met voorgaande producten die ze gebruikten, is de ervaring bij Open Line.

Samenwerking met Hyland

Voor Hyland, de leverancier van het VNA, was het aanbieden van deze oplossing als managed service nieuw. In dat opzicht kon Open Line met hen gezamenlijk optrekken. Hyland hielp en helpt om Open Line in staat te stellen autonoom te werken, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra trainingen. De technische brainstorm-sessies leveren ook Hyland weer nieuwe inzichten op het gebied van cloud en managed service dienstverlening. Het cloud-model spreekt hen, zo merkte Open Line, erg aan. De leverancier ziet daarbij beslist de waarde die de IT-dienstverlener toevoegt.

De ervaring van de klant

Deze primeur voor Open Line had niet kunnen slagen zonder de durf van Maastro als eindklant. Het fascinerende voor de medewerkers van de dienstverlener was, dat hun gesprekspartner bij de klant van huis uit een klinische achtergrond heeft. Van daaruit groeide voor hem de stap naar IT. Dit, om vanuit een klinisch oogpunt de IT-systemen beter te laten aansluiten op het primaire proces in de zorg.

Maastro geeft aan dat, op het moment dat Open Line het VNA als een SaaS-oplossing aanbood, er sprake was van gemengde gevoelens. Als eindklant ben je blij dat de systemen onder goed beheer komen, maar ook argwanend omdat mensen bij een dienstverlener niet per se functionele en proces kennis hebben.

Maastro nodigde medewerkers van Open Line uit om kennis te maken van het dagelijkse proces. Vervolgens kregen zij de opdracht om dit zorgproces te vertalen naar de mogelijke implementatie. Zoals Maastro het formuleert: “Samen hebben we er alles aan gedaan om de taalbarrière tussen zorg en IT kleiner te maken”. Dit gaf wederzijds vertrouwen. “We hebben bij Maastro bereikt wat wij altijd wilden: een goed beheerde VNA-omgeving waarbij een groter team de inhoud goed, adequaat en veilig kan gebruiken en waardoor we zelf eindelijk tijd kunnen besteden aan interne projecten en research, dit dankzij Open Line.”

Meer weten?

Laurens Faessen is onze Healthcare Lead. Hij beantwoordt graag uw vragen. Bel Laurens Faessen op +31 6 28608958

Klantcases