Home Ondernemen & Business Tussentijdse opzeggen door gedraging en ingebrekestelling

Tussentijdse opzeggen door gedraging en ingebrekestelling

117

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Nederland vonnis gewezen in een conflict tussen Zoorobotics B.V. (hierna: Zoorobotics) en Dokterswacht Friesland B.V. (hierna: Dokterswacht) over softwarelicenties in de huisartsenbranche. Zoorobotics is een bedrijf gespecialiseerd in software ontwikkeling en verkoop. Met Dokterswacht heeft Zoorobotics twee overeenkomsten gesloten voor een licentie op MediTra Pro (op 8 augustus 2007) en Management Module MediTra Pro (op 6 september 2007), hierna: de “overeenkomsten”. Beide licenties zijn ingegaan per 1 september 2007 en hebben een looptijd van 5 jaar. De beëindigingsbepalingen van de overeenkomsten bieden de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen na 3 jaar. Voor de licenties is Dokterswacht een vergoeding van EUR 183.783,60 verschuldigd, welk bedrag is opgesplitst de vergoeding voor de eerste 3 jaar (EUR 110.270,16) en de vergoeding voor de laatste 2 jaar (EUR 73.513,44). De eerste vergoeding heeft Dokterswacht direct voldaan, de tweede zou zij uiterlijk begin 2011 voldoen.

Op 14 december 2007 heeft Zoorobotics aan Dokterswacht een e-mail verstuurd met daarin de mededeling dat versie 2.6 van MediTra Pro gereed was voor installatie. Deze update diende problemen van de software m.b.t. verwisseling van patiëntgegevens grotendeels te verhelpen. Dokterswacht heeft teruggemaild dat zij deze update zelf zal installeren. Enkele dagen later stuurt Zoorobotics aan Dokterswacht een instructie voor de blijvende problemen met de software en informeren zij of de dataopslag van de Management Module MediTra Pro inmiddels is aangezet. Vervolgens is een overleg gepland tussen Zoorobotics en Dokterswacht op 12 november 2008, deze wordt echter door Zoorobotics geannuleerd wegens ziekte.

Op 7 januari 2011 stuurt Zoorobotics aan Dokterswacht een factuur voor de resterende vergoeding van de laatste twee jaar, deze blijft echter (ook na aanmaning op 28 maart 2011) onbetaald. Door Dokterswacht wordt op 27 april 2011, bij brief van haar advocaat, de overeenkomst buitenrechtelijk ontbonden wegens de gebreken in de software en het uitblijven van overeengekomen updates.

In de procedure bij de rechtbank te Leeuwaren vordert Zeerobotics in conventie betaling van de factuur, buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente van 1 januari 2011 t/m 1 april 2012 (samen: EUR 95.050,38), vermeerderd met de wettelijke handelsrente en een proceskostenveroordeling. In reconventie vordert Dokterswacht een verklaring voor recht dat de overeenkomsten zijn ontbonden, althans de overeenkomsten te ontbinden, betaling van de reeds betaalde vergoeding vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en een proceskostenveroordeling.

Ten eerste bespreekt de rechtbank de stelling van Dokterswacht dat de overeenkomsten na 3 jaar tussentijds zijn opgezegd. De beëindiging zou, aldus Dokterswacht, voortvloeien uit de gedragingen van partijen, namelijk dat Dokterswacht geen gebruik meer maakte van de software of helpdesk en Zoorobotics geen nieuwe updates aanleverde. Een mededeling van de opzegging heeft Dokterswacht echter nooit gedaan, maar omdat de overeenkomsten geen schriftelijkheidsvereiste voor opzegging kennen zou de gedragingen van Dokterswacht voldoende zijn voor opzegging volgens Dokterswacht. De rechtbank is het hier niet mee eens. Hoewel een opzegging in beginsel wel uit gedragingen van partijen over en weer kan (en indien er geen mededeling door een partij is gedaan: moet) worden afgeleid, heeft Dokterswacht in dit geval onvoldoende gedaan om Zoorobotics op de hoogte te brengen van de opzegging. De overeenkomsten zijn derhalve niet (stilzwijgend) opgezegd en zijn (behoudens tussentijdse buitengerechtelijke ontbinding) voor 5 jaar tussen partijen van kracht.

Vervolgens kijkt de rechtbank of er sprake is van een tekortkoming door Zoorobotics in de uitvoering van de overeenkomsten. Volgens Dokterswacht was hiervan sprake, doordat er sprake was van verwisseling van patiëntgegevens, problemen met de triage en MediTra Pro niet goed samenwerkte met CallManager. De problemen met patiëntgegevens wordt ook erkend door Zoorobotics, aldus Dokterswacht met verwijzing naar de e-mail van 14 december 2007. Uit dezelfde e-mail zou tevens blijken dat ook na de update naar versie 2.6 er problemen bleven bestaan met de patiëntgegevens. Op basis hiervan heeft Zoorobotics nooit deugdelijk gepresteerd, waardoor Zoorobotics volgens Dokterswacht zonder ingebrekestelling in verzuim is geraakt.

Mocht al een ingebrekestelling vereist zijn geweest, deze kan worden afgeleid uit het mondelinge contact tussen partijen, zo stelt Dokterswacht. Dat de toepasselijke algemene voorwaarden een schriftelijke ingebrekestelling voorschrijven zou onredelijk bezwarend zijn. Tenslotte beroept Dokterswacht zich op opschorting van haar betalingsverplichting, wegens het verzuim van Zoorobotics.

Zoorobotics betwist de tekortkomingen. Zij wijst er op dat MediTra Pro een zelfstandig functionerend programma is dat geen patiëntgegevens raadpleegt. Het is volgens Zoorobotics dan ook niet mogelijk dat MediTra Pro de patiëntgegevens verwisselt. Ook stelt zij niet tekort te zijn gekomen ten aanzien van de gebrekkige samenwerking tussen de programma’s MediTra Pro en CallManager, nu Zoorobotics daarvoor niet verantwoordelijk is. Tenslotte stelt Zoorobotics dat zij alle problemen met MediTra Pro heeft verholpen met de update naar versie 2.6 hetgeen zij ook mocht aannemen, nu hierover na de update geen klachten waren gekomen van Dokterswacht.

De rechtbank overweegt ten eerste dat er inderdaad sprake was van problemen met MediTra Pro. Deze problemen waren niet volledig opgelost met de introductie van versie 2.6. Echter volgt uit dit gebrek niet dat er verzuim zonder ingebrekestelling is ingetreden, nu dit gebrek verband hield met de samenwerking tussen MediTra Pro en CallManager. Omdat Zoorobotics geen verplichting had omtrent deze samenwerking kan zij ook niet zonder ingebrekestelling in verzuim zijn geraakt door dit gebrek. Van de stelling van Dokterswacht dat deze ingebrekestelling voortvloeit uit het mondelinge contact en de geplande bespreking van 12 november 2008 wil de rechtbank niets hebben. Op basis van de geldende algemene voorwaarden en mede gezien dat artikel 6:82 lid 1 BW ook een schriftelijke ingebrekestelling vereist, had Dokterswacht Zoorobotics schriftelijk in gebreke moeten te stellen. De rechtbank concludeert dat Zoorobotics niet is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomsten.

Met betrekking tot de eis in conventie oordeelt de rechtbank dan ook dat Dokterswacht zich niet rechtsgeldig kan beroepen op opschorting, omdat Zoorobotics niet is tekortgeschoten. Subsidiair beroept Dokterswacht zich in dit kader op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid:

Gelet op de gebrekkige software waar Dokterswacht niets aan heeft gehad en ook geen gebruik van heeft gemaakt, het niet verstrekken van begeleiding en ondersteuning door Zoorobotics, de interne problemen die MediTra Pro bij Dokterswacht heeft veroorzaakt (die onder meer hebben geleid tot het vertrek van de toenmalig directeur), het feit dat beide partijen de Overeenkomsten na drie jaar hebben gelaten voor wat zij waren en de Overeenkomsten een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid kenden na drie jaar, is het volgens Dokterswacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als Zoorobotics desalniettemin betaling vordert van de laatste twee jaren van de Overeenkomsten, terwijl zij feitelijk geen tegenprestatie heeft geleverd.”

De rechtbank verwerpt de stelling van Dokterswacht en oordeelt dat: “Het gebruik van de term ‘onaanvaardbaar’ in art. 6:248 lid 2 BW impliceert dat de rechter bij de toepassing de nodige terughoudendheid dient te betrachten. De daarvoor te hanteren maatstaf is daarmee een strengere dan de vraag of het ‘redelijk’ is dat door Zoorobotics nakoming van de Overeenkomsten wordt gevorderd. De rechtbank is van oordeel dat de door Dokterswacht aangevoerde omstandigheden, zo niet geheel dan toch grotendeels, aan Dokterswacht zijn toe te rekenen. De gevolgen daarvan komen daarmee voor haar rekening en risico en zijn niet zodanig vér strekkend dat zij vanwege hun onaanvaardbaarheid moeten leiden tot een wijziging van de Overeenkomsten op grond van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.”

De rechtbank wijst de vordering van Zoorobotics tot betaling van de openstaande factuur toe. De door Zoorobotics gevorderde buitengerechtelijke incassokosten ad. EUR 11.027,02 worden door de rechtbank gematigd, omdat deze niet zijn gespecificeerd. Verder overweegt de rechtbank dat, nu de algemene voorwaarden van Zoorobotics niet specificeren of de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente is verschuldigd en Zoorobotics tegenover de betwisting van Dokterswacht niet heeft onderbouwd dat de verschuldigdheid van wettelijke handelsrente is overeengekomen, de wettelijke rente verschuldigd is, vanaf het verval van de betalingstermijn van de aanmaning van 28 april 2011 door Zoorobotics. Dokterswacht wordt tenslotte in de proceskosten veroordeeld en haar vorderingen in reconventie afgewezen.

Rosalie Heijna, Solv. Advocaten Amsterdam. Deze tekst verscheen eerder op de blog van Solv.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in